closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87

welke die van Hatiahoe maakten van eenige Zagoe Doussongs gelee„

„gen aan de Rivier waijbabbal Landwaards, en waar over Partijen

ter weder zeiden hunne belangens ingebragt hebbende ondersleund door

die van Hatoemetting en Tobo en na voorafgegane de batten voor„

„sogten dat ter vermijding van kosten, die andersints uit Proce„

duures zouden ontstaan hun verschillen door de decisie van den

wel Edele Gestr: Heer Admiraal mogte worden afgedaan, weshal„

„ven zijn Edele ter wegneeming van alle duisterheid den Hongij Fis„

„caal de Bourghelles, met den Arthillerij Lieutenant Streck

committeerde tot het formeeren van Een kaart na de opgave van

Partijen en die haar ondersteuuden, het welk geschied zynde wierd door

zijn wel Edele Gestr: met den Hongij Raad de Landstreek van de Li„

miet scheiding van Hatoemetting lopende tot aan de Rivier

Pok tot waijbabbal toegeweesen aan die van Tanafora en wermnama

en van waijbabbal tot aan t strand tot Massahoela aan die van

Hatiahoe, en weeder van Massahoela langs Bemoe heen aandie

van werinama hoedanig bij de geformeerde kaart ingeschree„

„ven of afgeteekent staat, mitsg:s na de oude vergunning de vrije

„vissery in de Rivier Jan kompaan of zogenaamde Bobok

aan beide Partijen Hatiahoe en wermaina zonder daar in el„

aangeragt zynde zy betuigden

„kander te mogen turbeeren of hinderlijk te zijn, het welk Partij„

in die beslilsing genoegen

eneemen en beloofde zulks

en al aanstonds ieder een kaart met de afgeteekende Limiten

nobservantie te zullen hou

en terwyl Partyen

accordeerende met de onder de Bijlagen deeses te vindene:/ wierd

ter hand gesteld, volgens welke den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal

goedvond het Saparouas Hoofd den koopman Willem Beth

Isz: te demandeeren de merkpalen te doen stellen tot wegnee„

„ming van alle desputen voor het vervolg wesweegen Partijen een

dien compliment van dankzegging afleiden.

Hier na wierden zo wel die van wermama, Tanafora en Hatiahoe

als de novo die van Tobo en ook die van Hatoemetting vermaand

om