closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arriveerende deeses avond over de Landweg van Poorto het Hare

kos Hoofd den onderkoopman M:r Daniel Iacob Blondeel, den

Edele Gestr: Heer Admiraal met zijn Edele arrivement alhier

beleeftst vergelukkende.

3: December Desogtends om half seeven uuren ging den wel Ed:

Vrydag den

Gestr: Heer Admiraal Baden, houdende Edele Zig na het morg

ontbijl bezig met het hooren van eenige klagten der volkeren van d

Negoryen Trouw en Saparoua tegens derselver ouden Regent

Iohannes Mattahelamoeal en Manoesama wegen

eenige oude Pretentie wis welgen zijn Edelee de eerste gelast

deselve in de hier te houdene vergadering voor te dragen en

de laaste na ’t Hoofd Casteel overwees also den Jongen Regen

daar was, hen toe zeggende Een kort en goedregt te zullen gescheede

wordende heeden ook aan eenige Militairen consent

brieven verleent op derselver versoek om te mogen trouwen

terwijl deesen voor middag ook weeder na desselfs Comptoi

over den Land wegvertrok het Haroekos Hoofd Blondell

Des agtermiddags bezigtigde zijn Edele de kerk en 's Comp

bebouwen over welkers sindelijke onderhouding, zijn Edele

het Hoofd Beth: Loudeerde

Heeden ook door gem: Hoofd Beth aan den wel Edele Gest

Heer Admiraal te kennen gegeeven zijnde dat er in ’t fo„

„tres geboogen waren een quantiteit van 1370: lb: onle verbaar

nagulen van den Iongsten oogst committeerde zijn Edel

de Leeden Hoffmann en Berner om deselve ten over„

„staan van den Hongij Fiscaal te verbranden en na de o

„dre de Asch in Zee te laten werpen

Zaturdag den 4=e d:o wierd alhier Hongij en voorts ook Land vergadert

gehouden die om half Een uur eendigde waar in zodanige

zaken verhandelt, beschikt en afgedaan zijn als bij de geteken

Notal