closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

de kleine orembaij de Postiljeen, werdende met het van boord gaan

van de Corcorre Bonoa met Dertien schooten gesalueert en vervol„

„gens aan Land gekomen zijnde door het Hoofd Beth en Hongij Raad

Leeden eerst aan ’t strand zeer teeder geregipieert, voorts door een

groote allee van praal boogen met klappus bladen om hangen, door

zijn Edele Lijfwagt g’esconteert, ende bezetting die in twee ryen

in de wapens geschaard stonden begeleid na 'sopperhoofds we„

„ning onder het salut van drie chargies uit het hand geweer

ieder met Een Canon schoot g’intremelleert en gevolgt van

nog vijftien gelijke schooten, wanneer ’t Hoofd Beth zijn Edele

Gestr: de sleutels van ’t fortres Duursteede op een overdek te

zilver schenk piering aanboord die zijn wel Edele Gestr: ie„

„ven aangeraakt hebbende denzelven liet behouden onder eene

serieuse en niet min vriendelijke recommandatie de zelve aan

zijn sorge toe te betrouwe, waar na zijn wel Ed: Gestrandermaal

door gem: Hoofd Beth en ’t Hongij geselschap onder het nut„

„tigen van een glaasje morgen wijn, op ’t beleeftst gecomplimen,

„teert zijnde een wijnig poosde en met het Hoofd Bethover een n

en ander zaken dit Comptoir betreffende discoureerde

wordende nog heeden voormiddag door de daar toe benoemde

Persoonen het Prothocol, de Geweeren en wapenen mitsg:s Am„

munitie en Arthillerij Goederen gevisiteert onderwijlen den Edelen

Heer Admiraal Zig ook met schrijven bezig hield.

Nademiddag deed zijn Edele Gestr: een wandeling in de Negorijen sa„

„paroua en Rouw: vindende de weegen zeer Zindelijk en op veele

plaatsen met praal boogen opgepronkt neemende zijn Edelee

ook inspectie van de hier staande Jalij Bomen en bevond dat de„

„zelve tamelijk weeldrig op wasten, dog door dien de takken

hem te veel verspraden geen Capitale houtwerken beloofden

recommandeerende nogtans het Hoofd Reth om dezelve zorg„

„vuldig gade te staan.

Arriveerende