closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vermits veele gebruikte middelen van geen de minste effect waa„

ven, waar om den opperchirurgijn Hoffmanndie middernagt

ontboden en aanboord gekomen was oordeelde meer Corrosiver

middelen te moeten appliceeren het welk geschied zynde ook van

dat gevolg waren dat er ontlasting kwam en zijn Edele weeder

adem begon te scheppen, dog waar door zijn Edele tevens zoda„

„nig wierd afgemarteld dat bij na niet in staat was om te

staan nogtans omtrent een klein uurtje rust genooten

hebbende des smorgens of.

Maandag den 6:e om vijf uuren met groote moeite en zeer swak zijnde

weder te voorschijn kwam

Met zons opgang de Rheede van Haroeko genadert zijnde wierd

uit het fortres Zelandia de standaart gesalueerd met 17: schoo„

„ten en die, met 9 d=o van de Admiraals Cortorre beantwoord, latende

kort daar na de vloot op het gewone zein ter Rheede Haroeko

de Dreggen toegaan op 7: v=m water.

Omtrent half seeven uuren den koopman Willem

Beth Jsz: per kleine orembaij de Admiraals Corcorre gena„

„dert zijnde begroete de standaart met ig en wierd met g: schoo„

„ten bedankt, komende kort daar aan ook met den Equipagie

opzigter schietekatte en Eerste Clercq Elleresius van Banda

aan boord, welke na aflegging van hun Compliment met de

Hongi vrienden die mede aan boord present waren het mor„

gen ontbijt deeden, terwijl den Edelen Gestr: Heer Admiraal

nog niet in staat wasiets te nittigen.

Omtrent half negen uuren gengen de Hongij vrienden na

Land en stapte den wel Edele Gestr: Heer Aamiraal met

veel moeite ook in de kleine orembaij over, wordende van de Cor

Corre Bonoa met 13. schooten gelalueert en aan Land komen„

de eerst aan ’t strand door het Hoofd Blondeel en ’t Hongy

gezelschap

1s

2„