closeTerug naar inventaris

Transcriptie

119

„toir gehooren, al voor veele Jaaren een sistema in swangging, waar

door den gemeenen Jnlander van het zyne beroofd en in de groot„

„ste armoede gebragt wierd, te weeten het stellen van sassie of ver„

„bod teegen het plukken der vrugten harer Clappus Bomen, onder

voorwending dat dezelve eerst rijp moeten zijn om aan de olij leeve„

wantie te voldoen, zo mede tegen het kloppen van Zagoe, mitsg:s dut

dezelve daar toe gebruik ten zekere persoonen of bij hen genaamde

Marinso Skewang welke dan de tot rijpheid gekomen Clappus die

na malkander van Zelfs afvallen en wel het grootste gedeelte

uitmaken vergaderen en aan de Regenten als eigen goed bezor„

gen wanneer dan de overige die somwijl zeer wynige vrugten

uitmaken alle rijp zijn geworden de sassie geeend word en den

armen Jnlander hem met dat sober restantje moet vergenoe„

„gen, terwijl omtrent de sassie op de Zagoe Bomen weerande„

„re practijcquen in ’t werk gesteld:t worden; omtrent welke gedoen„

„tens de Regenten niets tot hun verschoning kunnende inbren„

„gen, wierd op de propositie van welmelde Edele Heer Admiraal

goedgevonden en besloten om dier gelijke knevelarijen eens voor

al den bodem in te slaan de Regenten het stellen van sassie

op de Zagoe Clappus en alle andere vrugt Bomen voortaan

te interdiceeren sub pane van dimotie en versending na Ba„

„tavia, onder deese mits, dat zij sassie op de voormelde Boo„

men willende leggen, de noodzakelykheid van dien in de

door het Hoofd met al de Regenten te houdene Conferentie dui„

„delijk en klaar moeten vertoonen en door die vergadering dan

eerst gequalificeert zijn, waar van dan ook bij de conferentie

Notul van dit Comptoir duidelijke aanteekening zal moeten

gehouden worden

ruijders wierd het Hoofd Beth gedemandeert bij eerste ge„

leegentheid de kleine Hongij te doen, en daar bij aller naaerbeurgt

agt