closeTerug naar inventaris

Transcriptie

agt te geeven op het geene 's Meesters belang betreft, onder

ter hand stelling van een Extract uit het Hongij Dag Register

wegens eenige besliste Limiet verschillen tresschen die van

Hatiahoe werinama en Tanafora waar bij gem: Hoofd het

stellen van Limiet palen almede word gedemandeert.

Daar na het Hoofd Beth de vergadering vrijheid geevende wier„

„den de Regenten van dit distrect en Nussalaut Hoofd voor

Hoofd afgevraagd of Zijlieden dan wel eenige van hen iets op

het subaltern bestier van hun Hoofd hadden in te brengen

en verklaarden dezelve uitdrukkelijk van neen, maar ter

Contrarie met zijn E:s handelingen zier wel te vreeden en ver„

genoegd te zijn, wanneer het hoofd Beth weder binnen versoet

zynde den Edele Heer Admiraal desweegen zijn Edele bij

„sonder genoegen te kennen gaf en gem: E: Beth tevens af„

vraaade of nog hetien of andere teegen de Regenten had in

te brengen betuigde denzelven, niets meer dan het reeds g'op„

„per de maar versogt dat zijn wel Edele Gestrenge dezelve ge„

„liefde te ordonneeren te zorgen dat hem, de successief uitge

„schooten wordende tronk gelden van de geene die over domes„

„ticque misstappen op Ambon van tijd tot tijd gezet worden, wierden

voldaan, hetwelk de Regenten dan ook is gedenandeert

Hier mede de zaken, ten principale van dit Comptoir, afgelopen,

en op ordre van den Edelen Heer Admira al ten overvloede nog

door den Bode uitgeroepen Zijnde of er versoekers waren dan

wel iemand iets had in te brengen, kwamen binnen, de oudstens

van de negerij Prouw en produceerden een in ’t maleids geschree„

„ven dog ongeteekende Reekening, waar bij dezelve voor de Negorij

een pretentie maakten op den oud Pattij Johannes Matahe„

„lamowal groot rd: 801:10— zo wegensonder de datijs

vergadert