closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bijzonder als den Jnlander van dit comptoir in ’t algemeen be„

„treffen te neemen en deswegen zodanige schikkingen te beramen

als ten meesten nutte van beide zoude mogen strekken.

En wierd eerstelijk verstaan den hier bescheiden Canonier Michiel

Kreitser, van mengenschult op het door hem bij Request gedaan

verzoek en vertoening zijner ses en Twintig Jarigen dienst en bereik

ten ouderdom van ruim sestig Jaren mitsg:s Caduciteit en onver„

mogen den dienst der E: Comp: na behoren waar tenemen, te gagieeren,

en hem toe te leggende bij ’t Reglemet bepaalde rust gagie van ƒ10:

smaands en dienvolgende zyn presente gagie te laten: cesseeren

met ultimo deeser

ook is goedgevonden in den dienst der E: Comp: als soldaat met

ƒ 9: permaand en een vijff jarig verband aantenemen, den daar

toe almede per Request verzoek gedaan hebbende Jangeling

Paul Swinding oud vijftien Jaren van Haroeko en van Euro„

„peesen bloede

Mitsgaders aan te kening te houden dat Twaalff halff ponder

’s Comp:s metale draijbassen, welke het Saparouas hoofd Beth

ter leen ontfangen dog tot gebruik op de Hongij weder gerestitueert

heeft gehad op den 5: dezer te Voorto aan aenzelven ander maal ter

verandwoording zijn afgelangd om daar mede de kleine Hongij te doen

Gelijk teevens ook is verstaan in deese aan te teekenen dat volgens

ben onder de bijlagen te vin den Rapport het Prothocol van dit Comp„

„toin door Twee Leeden en secretaris ten overstaan van den Hongy fis„

„caal bij visitatie na de ordre wel bevonden is, zo meede dat volgens

ontfangen Rapport van de Luitenants der Militair en Arthillerij

Berner en Streck de geweiren en wapenen item Ammunitie

en Arthillerij goederen behoorlijk gevisiteerd en in een goede

staat zynde bevonden.

Den Edelen Heer Admiraal voorts vertoonende dat den oud

Radja