closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat alle de Negorijen van dit Eijland en die van Ceram vermeld

geene als alleen Thial, Toelekoe en Tenga Tenga uitgezondert, iet

een man moeten fourneeren tot het opduiken van de kraal stee„

nen tot den opbouw, en voorts dat die van Haroeko en Sameth ieder

een Metzelaar tot de Erectie der meermelde ringileur zullen mo

ten fourneeren.

gesprooken zijnde over den staat der kerken en sehoolen der Negorije

van dit district daar onder die van Ceram gereekent, en den Edelen

Heer Admiraal verstaande, dat de meeste kerken der Cerammers

en ook die van Hoelalieuw en Crieuw sedert het afbranden bij de in„

„sie door den Tidors Rebel Noeko nog niet waren voltooijd, wierden

dezelve daar over door zijn Edele ten ernstigste gereprocheert en

bedrijgt met de reeds lang gestelde en hen bekende panaliteit

van Een Hondert zilvere gecartelde Ducatons de helft ten behoeve

van ’t Leprosen Huisten Eijlande Molanen, en de weder helft voor

denarmen, werdende niet te min die van Hoelalieuw en Crieuw

uit Consideratie der swakheid van volck nog Agt maanden dog

alle de andere ses maanden respijt verleend tot de Compleete vol„

toying, onder een ernstige waar schouwing dat omtrent de gee„

„ne die als dan nog nalatig zullen zijn gebleeven geen de min„

ste oogluiking meer zal plaats venden

Terwijl teevens ook de vermelde Ceranse Regenten door den

Edelen Heer Admiraal ten ernstigste wierden gereprocheert

over derzelver nalatigheid in het presteeren der verpligte

Hoffdiensten, met voorhouding dat zyn zo wel in deesen als door

ijver tot het weder opbouwen hunner gods Huisen in ’t bysonder

moesten betoonen derzelver dankbaarheid over het bekomen

Pardon wegens hunne uitwijking, waarmeedese veel eer een

rigoureuse straff hadden verdient, en dat als nu zijn Edele

ook van hen verwagtede de spoedige leverantie der nog man„

„queerende Lingoa planken die ieder negorij zyn opgelegd ten

getalle van 50: p:s lang 5: â 6: en breet 3: voeten tot de voltooijing

van