closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en den toestant van dit Comptoir mogten komen te vorderen

wierd alvorens goedgevonden om mits ’t overleiden van een Mi„

litair en verplaatsing van een tweede naar Amboina, weder op

derselver per request gedaan versoek in den dienst der E Comp:

met ƒ 9: en een vijf Jaarig verband als soldaten aan te neemen de

Jongelingen Hendrik Willem Harde van Saparoua en J0,

„hannes Mossenbekker van Loehoe, beide oud Agttien Jaren

en van Europeesen Bloede.

Den Edelen Heer Admiraal aan de vergadering te kennen geeven„

de dat zijn Edele door den hier bescheiden huistimmerman

Jacob Robberdouw aansoek was gedaan om gegagieerd te worden

dog dat zijn Edele was voorgekomen dat den zelven de vereisch

„te ouderdom nog niet bereikt en buijten dien een kloek en gezond

Lighaam, had dus nog in staat den dienst waar te neemen, dat

versoek als alleen uit eene luiheid voorgekomen van de hand had

geweesen, zo is verstaan daar van deese aanteekening te houden.

En voorts ook in deese te noteeren dat volgens een ingekomen Rap„

„port het Prothocol van dit Comptoir bij visitatie door Twee Leeden en

secretaris ten overstaan van den Hongij Fiscaal wel bevonden is:

zo meede dat de wapenen en toebehooren door den Luit: Militair

Berner en de Ammunitie Goederen door den Arth: Luit: Streck

gevisiteert en in een goede staat zijn gevonden.

vervolgens gesprooken zijnde over de hooge noodzakelykheidda

’sComp:s Zagoe Bosschen te Loehoe en daar omtrent geeleegen

eens weeder van de ruigtens en wildermssen gezuivert wierder

Js verstaan de Jnlandse Regenten van dit District en die van

Loehoe, Jha en Coelor te gelasten tot dat werk het nodige volk te

leeveren, ofte zo veel Jaarlijks tot het doen der kleene Hongi

op de respective vaartuigen gebeesigt worden, mitsg:s het Hoofd

smissaert te demandeeren, over dezelve zodanige goede

toezigters