closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eindelijk wierd het Hoofd Smissaert door den Edelen Heer Admi„

raal afgevraagd of zijn E: het een of ander over de Regenten te

klagen dan wel in te brengen had waar op den zelve betuigde

van neen, als eenlijk dat die van Liang zig Continueel nala„

tig betoonde in het onder houden en repareeren van de school„

„meesters wooning waar toe denzelven verpligt was, is gem:

Hoofd gequalificeert om de wille die verpligte diensten reeds

van duds en dien Regent meer dan al te wel bekent is hem bij

verder nalatigheid door een Civeel arrest binnen de Redout

tot zijn pligt te Constringeeren: hier op meerm: Hoofd fmis,

saert de vergadering vrijheid gelaten hebbende wierden in

zelver voegen de Regenten Een voor een afgewaagd ofse het een of an„

der hadden te klagen over het subaltern bestier van gewaagde

Hoofd smissaert, Zo: betuigden dezelve Jeder afsonderlijk ten

uijtterste over de Handelwijse van haar Hoofd voldaan te

zijn en miets te klagen te hebben waar op z:' een vriendelijke

dog te gelijk Ernstige recommandatie door den Heer Admi„

raal toegepast wierden en gem: haar Hoofd do smissaert we„

der binnen getreeden zijnde gaf den Edelen Heer Admiraal

in minsame ter men Hoogst desselfs bijsonder genoegen des„

„wegen te kennen onder recommandatie daar in te volharden

en de vreede en eendragt met de Regenten meer en meer te

Cultiveeren, behoudens Comp:s gezag.

Laatstelyk communiceerde den Edelen Heer Admiraal de verga„

dering dat zijn Edele was te vooren gekomen 'er waar schijnlijk bin„

„nen korten tijd tusschen de ouden en nieuwe orangkayen van Hila

disput of Proces zoude worden gemoveert over de possersie van

Doussongs &=a het welk door ae van ouds bekende pleitzieken aard van

den Amboinees voor beide niet dan van nadeelige gevolgen kan zijn

oversulks op de propositie van zijn Edele besloten het Hoofd smissaers

te

2„

27