closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebber van ’SComp:s Pantjalling de Beschermer van een Com„

„petente ouderdom en van de Suterse Religie aan dewelke zijn

ommestaande Reekening van Buskruijt en Scherp de novo

bij forma van recollement duijdelijk voorgehouden en afgevraagd

zijnde of het daar bij opgebragte inwaarheid bestond, zo betuigde

den recollant van ja, doende daar op den Eed in optima forma Con„

„derstond:/ Aldus Gerecolleerd en beledigt ter ordinaire Raad=

kamer dato voorsz: /was geteekend:/ C Christiaanse /lager/

jnkennisse van mij /geteekend:/ E: Mazel Secret:s /in margiene:/ ons

„present /geteekent:/ J: W: Schemering en L Hoedt.

Bernardus van Heuren Admiraal en

veld= Overste mitsgaders Gouverneur en Directeur van weegens

de generaale Nederlandsche g'actroijeerde oost Jndische Comp:e benee„

„vens den Raad deeser Provintie allen den geenen die deesen zullen zien

ofte hooren leesen salut. doen te weeten.

Nademaal men geduurig komt te ondervinden dat de ordres en

interdicten bij Placcaaten gestatueerd of schoon dezelve nu en dan zijn

gerenoveerd egter door den tijd in verval en vergeetenheid geraaken

en veele door uijt geleegendheid neemen, deselve Araffeloos te overtreeden

en het dus allesints noodsakelijk is, tot mainctenu van het belang ber

Maatschappij en het gemeene best, daar in daadelijk te voorzien,

zo is hier over in onsen Raade op den 28. December. A=o p:r gesprooken en

gedelibereert zijnde, onder anderen in aanmerking gekoomen het Plac„

caat van den 13: April 1742: gerenoveert den 12: geber 1744: en het 8: Articul

van de Jnstructie der Jnlandse Regenten teegens het frequent aanhou„

„den en vrijlaten van Inlandse naturelle Amboineesen waar„

door de Negorijen reets aanmerkelijk verswakt zijn, oversulx goed„

„gevonden