closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wat pretex ook in zijn dienst mogte hebben;

Gelijk dan alverder alle Jnlanderen die zig van hunne Negorijen g’ab„

„senteerd hebben thans bij deesen wel expresselijk werden g'ordonneert om

binnen den tijd van veertien daagen nade publicatie en affictie dee„

„ses zig na hunne respective Negorijen te begeeven, en aldaar hunne woon„

plaats te houden sullende alle de geene die na dat agterhaald en opge„

vat voor den tijd van Ses maanden in de ketting geklonken en na el„

„ders versonden worden.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie, zal kunnen nog mo„

„gen pretendeeren hebben wij goedgevonden desen afomme ter gewoone plaat„

„se zoo hier aan ’t Hoofd Casteel als op de respective buijten Comptoiren en

onderhoorige districten deeses gouvernements, in de Nederduitsche en Maleu„

sche Paale te doen publiceeren en affigeeren, ordonneerende ende bevee„

lende dierhalven den Fiscaal alhier ende respective opperhoofden, der

voorschreeve Comptoiren, mitsgaders alle verdere officieren en Justi„

„tieele, onder onse gehoorsaamheid staande op de observantie deeses nauw„

„keurig te letten en tegen de Contraventeurs zonder de alderminste

Conniventie of disfimulatie te profedeeren alsoo wij het zelve tot

welstand van de Compagnie en haaren staat, in deese landen zodanig

vinden te behooren /onderstond:/ Gegeeven te Amboina in ’t Casteel

Nieuw Victoria op ’t Eijland Sijtimor den 10: Januarij Anno 1785

/was geteekend:/ B: V: Fleuren /:ter zijde stond:/ ’sComp:s groot

zegel en rood Lacq gedrukt / en daar bij geschreeven:/ Ter ordonnantie van den

wel Ed: gestr: Heer Admiraal en veld=s overste mitsg:s gouverneur en Directeur

deeser Provintie benevens den Raad/ geteekend:/ W: J: de Bourghelles p:l Secret:s

sen