closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan de wel Edele Gestrenge en Edele Agtb: Heeren

Bemnardus van Heuren

Admiraal en veld overste mitsg=s gfgaande en

Adriaan De Boek

aankomende Gouverneurs en Directeurs deser Provintie

Wel Edele Gestrenge en Edele Agtb: Heeren

Het scheepje de Jonge orangeboom dat op den 6: der gepasseerde maand

Junij over Banjermassing na de Hoofdplaats Batavia is geretourneert

heeft den ondergeteekende Fiscaal bij de monstering, ten bijwesen van twee

Leeden van Justitie en den Secretaris na de ordre en het gebruyk gevisiteert

bij welke geleegendheijd daar op gepubliseert en g’assigeert is het placcaat

van den 29: Julij a=o 1757: tegens de sluijkerij in specerijen met het Copia

Extract Patriase Resolutie van den 12: April 1779 om het aanboord komen

van verstekelingen te weeven, terwijl andermaal op den zeeldag nauw„

keurige recherche heeft plaats gehad en de Fusten en vaten gepelt zijn.

zodanig is ook, bij de publicatie en affictie van het voorschreeve Placcaat

teegens de sluijkery in specerijen, doorzogt de Pantjalling van den Burger

Jan Hendrik Krookwits, en Taduwakan van den Chinees The Koey„

ko welke laatst van Maccasser aangekomen, en op den 18 en 20 hujus der„

waards geretourneert zijn, van dit een en ander hebben uwel Ed: Gestr:

en Edele Agtb: op zijn tijd het mondeling berigt ontfangen, en tans werd

daar van gepresenteert dit schrijftelijk Rapport voor hem, die de Eere heeft

te zijn /onderstond:/ wel Edele Gestr: en Edele Agtb: Heeren /lager/ uwel

Edele Gestr: en Edele Agtb: gehoorsame Diewaar /was geteekend/ L: J: Haga

/in margiene:/ Amboina den 30: Junij Ao 1785.

Aan de wel Edele Gestrenge Heeren

Bernardus van Pleuren

Admiraal en veld overste mitsg=s afgaande en

Adriaan de, Bock

aankomende Gouverneurs en Directeurs deeser Pro„

„vintie

wel