closeTerug naar inventaris

Transcriptie

164

Dup:s

N„o 11.

Amboina Gemen Register van Zodanige Copia

d’anno 1785

Bruven en Papieren als er tans

Overgekomen 1786.

dubbelvoudig voor de tweede Bezending

2:e Deel.

van Amberna voor Nederland overge„

„zonden worden bestaande in Drie Dellen

Eerste Deel

Resolutien oneneadien aade von eleti te tmbana int

Casteel nieuw victoria Siedert de laatste afgezon„

„dene van den 31: Maij beginnende met den 4:

Junij daar aan tot den 10: deeser inclusive

Tweede Deel

Missive of mijanse Beschrijving van den velee Getange Har

Adpraan de Bock gouverneur en Direc„

„teur benevens den Raad deeser Provintie aan de

Edele Hoge Jndiase Reieering te Batavia

gedateert opheeden

Briefje van en Aan als

boven houdende de opgave van het Generaal

getal Dienaaren, Ammunitief en vaartuij„

„gen meede van heedigen datum

Derde Deel waar in na het daar voor aan in genarijde

Register te vinden zijn de volgende Bijlagen, als

Saat Reekening van ’t Collegie van weesmeesteren onder ult=o Februarij

Staat