closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Staat Reekening van Roedetmeeteren onder evengem: datun

Korte Vertooning van den staat der Diaconij dato als even

Staat Reekening der burger krijgs Cassa de dato 10 Maij

Aldvertissement waar bij de Rijst op rd=s r0: t Last word bepaala

Generale Samentrecking der Zielbeschrijven

onder ult=o Jani

Notitie der overleedene Jnlanders in een rond Jaar geda„

„teerd Medio Jber

Lijst der Particuliere Vaartuijgen die van Eldele hier ten han

„del zijn aangeweest ged=te ult=o August=s

Lijst den Vaartuijgen die van Ceramb zuijt Cust hier aange„

„weest zijn ged=t als even

Notitie der Burger en andere Farticuliere vaartuijgen

die hier thuijshooren aantoonende, wat handel daar

meede gedreeven is onder evengem: datum

Rapport der vordering aan het Fortres Defentie te

Befuro ged=te Medio Junij

van 'S Heeren, Contingent s:pruijtende uijt den ver„

koop van vafte goederen en vaartuijgen ged=t ult=o Aug=s

Berigt wegens de vordering der Fortificatien aan dit Hoofd

Casteel ged=t p=mo 9ber

_=o het aangemaakte bij de Arthillerij ged=t 10: 7ber:

Generale