closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heeum

176

de geheele laading er uijt te haalen, voor dat de Weste Winden Hon„

den door te breeken, wanneer dat schip een Iaar had moeten blijven

ter voorkooming, dat dien bo„

dem geen Jaar had, moeten blij

ven overleggen.

overleggen, het welk een al te groote schade zoude veroorsaakt heb„

ben, Weshalven wij UW Hoog Edelens gunstige approbatie ver„

waar voor den gunstige apfro„

„batie word versogt.

„soeken, voor deese onse schikkingen.

§ 292:

Gemelde onsen Hoofd Aaministrateur heeft nog vertoond, dat

de aangebragte Rijst van de

hij de Rijst die successief per Pantjallings wierd aangebragt, soo„

Silver Leeuwis voor slegt opgegeeven

slegt bevond, dat hij ter zijner dekking Twee gecommitteerdens uijt

daarom gezamineerd

onse vergaadering versogt, om dat graan te examineeren; welke op

den 10: deeser van hun berigt onder de bijlagen gevoegt diende en rappor„

„teerde; dat zij een quantitijt van 471 179: lb: gevisiteert hebbende,

en bevonden vergaan, aan stuk„

kent en volstof te zijn

de korrels meesterdeels vergaan, aan stukken en vol sof be„

vonden hadden, weshalven te dugten stond, dat hier op een eestive

spillagie zoude vallen, om het welk zo veel doenlijk te preve„

zal dus het eerste verstrekt

nieeren/ wij besloten hebben gem: Parthij het eerste te laten verstrek„

worden.

ken

5293

Buijten de veorwaards aangehaalde lijwaten en Rijst, verneemen

Verscheide Leggers met Arak

wij met swerte uijt het schrijvens van den Bouros Resident van

Heer en Olij &a zijn leedig geloopen

den 5: deeser dat nog verscheijde leggers met Arak, Heer en olij etr=a

zijn leedig geloopen; alle welke onaangenaame zaaken wij uw

Hoog Edelens onder het oog moeten brengen te meer, om dat,

Veel aangebragte rijst is bedorven

en met olij aangestooken bevonen de los Pantjallings mede veel bedorven en met olij aangestoken

rijst etx„a hebben aangebragt en wij als nog niet in staat zijn Hoog

dezelve de bevinding op de uijtgeleeverde Laading in ’t geheel te

kunnen.