closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1288:

de Lading van de Zilvere Leeuw

is bij de boeken ingenoomen

om alle Confusie voor de komen

eenige beschaaligse lij waa„ 289:

ten &:a zijn Publicq verkogt

en de over heeden van dien Booberts

voor 't minder gerendeerde belast

Van de gebeeltelijke 1290

Lading is een bevinding gedient

dog van de geheele la„ 1291.

ding kan nen geen verslag doen

dewijl een gebeelte op Bouro heeft

moeten Werden ontlost.

aangehouden is.

De uijtgeleeverde Laading van het Schip de Zilvere Leeuw

vondert, dat wij uw Hoog Edelens schuldpligtig bedeelen,

dat wij op den 26: Iulij zijn getreeden tot het besluijt, om de Laading

van dien boodem bij de boeken deeses Gouvernements in te neemen,

eeren gelijk zulx in A:o 1780: met het schip de Ionge Lieve

heeft plaats gehaden het welk wij ter voorkoming van Confusie„

noodzaakelijk oordeelden, zo wel, als om eenige beschaadigde

Lijwaaten en 2: vollen Frans Zijldoek, publicq te laten ver„

koopen; zijnde de scheeps overheeden na de ordre op hunne soldij

reekeningen voor het minder oerenseerde belast, gelijk het renbe„

ment ter onser sitting van den 31: Augustus gedient en g’in„

„sereert omstandig aanwijst.

Den secunde in qualiteijt als Negotie boekhouder, heeft

ons vertoond, dat hij om de Boeken behoorlijk te kunnen sluij„

ten, verpligt was van zijne bevinding te dienen, op de gedeeltelijk

uijtgeleeverde laading, alhier per de losvaartuijgen van Bouro

aangebragt, en deese bevinding is gebrent, ter onser sitting van den 3:

Augustus; dog wij kunnen uW Hoog Edelens nog geen

volleedig verslag suppediteeren, van de geheele Lading, alsoo

wij om het schip de Zilvere Leeuw voor het kenteren der

mousson te kunnen depecheeren, zijn genoodzaakt geworden, tot

het besluijt te komen, van dien boodem op Bouro verder te doen

ontlosen, alsoo het onmogelijk was, met de klijne Pantjallings,

de

1

da

ter

der

re

Was

ba