closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gelousen.

8325

Dan dit heeft zoo gemakkelijk niet kunnen geschieden met

een Berigt door onsen secunde ter sessie van den 15: Augus

tus gedient waar bij hij te kenner gaf, dat in diverse adviistoe

eenige over en te kort bevonde„

ne Goederen in Sommige Admi„

nistratien zijn geresconteerd

tien eenige Goederen waaren over en te kort gevonden, die du

alle tegens den anderen gerescontreert of op een andere wijze

dog van den Majoor Schnijter

vereevend zijn, uijtgesondert in het guarnisoen waar bij

en Adjudant Fockens is Wee„

„gens eenige te kort bevondene snap

„haanen &=a verantwoording afgever

kort schieten.

te

„dert.

9:

Houwers Tamboers

24. Pattroontassen groote

27:

= ordinaire kleine

23:

Geweeren Granadiers

453

Dousijn scherpe Prattroonen

57:

seemleede draaglanden en

20:

Houwers Giranaviers etr=a Weshalven wij den Majaor Schneid

en Adjubant Fockens demandeerden zig voldoende te verand„

dewelke nog moet inkoomen

woording, welk schriftuur, als nog moet inkomen, wan„

neer wij na bevinding zullen disponneeren:

§ 326:

Eenige in diverse administratien in een Jaar onbequaam

De overgaande Onbequaame Goe„

„deren worden gespecificeert

en onbruijkbaar geraakte Goederen; op de volgende Memo„

rie gespecificeert, gaan in de Chialoup van den Chinees

Tjic Thein afgescheept over als

3: p„s Domkragten

3: Bankschroefen

9: Froffels

ofte

1: kraan boor