closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

niet

56

ma

rt

Cel met

heefen

it

10

8323.

Jn de Administratien is eenige

verandering

het verschiltusschen het Quar„

nisoen en waapenkaamper uijt

den weg geruijmt

met de over en te kort bevonde

ne goederen zonder geldze

in te neemen en aff te schrijven

§ 324.

den M„r Knegt der grotsmee„

den Grond heeft zig Weegens de

enorme opbreng van Yzer Ver

„antwoord.

183

Memorie van een Wissel Brieff

Heeren Weesmeesteren alhier ten eijnde daar van naar aftrek

Van 4: p=r C=to agio

tot Po

6: /00: rt:t 11:21:

Wissel te verleenen ten lasten van ’t Comptoir genetaal omme te Ba„

tavia door Heeten: Weesmeesteren aldaar weeder ontfangen te worden

171: 29/40: 285:42:—

Somma P=o

170:8/80 r„ 297:15:—.

De Administratien, in welke eenige

vergnderingen gemaakt zijn, met het benoemen van gecommit„

teerdens; vorderen ook, dat wij Uw Hoog Edelens in ber„

bied bedeelen, dat eijndelijk het zo lang getraineerd hebben ver„

„schil, tusschen het guarnisoen en de waapenkaamer, is uijt den

weg geruimt, onsen Negotie Boekhouder diende ter sessie van

„gn

den 12: Julij van beregt: ter Resol: van dien datum g’inserveert„ hier

op hebben wij het besluijt genomen, de over zijnde wapens zonder

Geld som bij de boeken in te neemen, en de te kort bevondene insgelijx

afteschrijven het welk zeer faciel konde geschieden alsoo de waapens

voortijds maar in peesen en niet met Geld sommen bij de boeken

voortgelopen hebben en dit is het eenigste middel geweest, wat wij

hebben kunnen uijtdenken, om dit different te vereevenen

Ten Gem: dage hebben wij den Baas der Grofsmeeden Ian Grondi

verandwoording afgevordert, weegens den enorme opbreng van ijzer,

aan ses draaijbassen voor ’t Comptoir Bouro verwerkt, dog ge„

bleeken zijnde, dat den Resident Bruins zig g’abuseert heeft,

hebben wij ons met de verandwoording van gem: Grond voldaan

gehouden