closeTerug naar inventaris

Transcriptie

atavia

_o

_o

5=e

d=o

_=o

l

_:o

215

so Dde Soldij Boeken daer Couvrere

De Soldij Boeken van 178 2/5.

zijn geslooten

nements d’ A=o 178 2/5: met ult=o Iunij gesloten Zijnde,

en geconfronteert

hebben wij ter sitting van den 15: August„s doen Confron„

„teeren en examineeren en den 10: deeser diende de gecommit„

„teerdens van Berigt waar uijt wij eerbiedig aanhaalen dat de

saldos te quaad na de ordre bij de nieuwe boeken ingeno„

„men en de debiteuren een iegelijk voor zijn aandeel belast is

§ 341:

Dog deselve bedragen meerder dan het en het voorleeden Jaar

ƒ4639: 17: 2: oorsprongkelijk uijt te ruijme verstrekkingen

den oorsprong eener meerdere

gelasting dat het voorige boekjaa

word Iangeteekent.

inlospenningen, en restanten uijt de voorige boeken dog groo

„tendeels over de swaars belastingen van montheering

stukken.

§: 342: Dit bij de gecommitteerdens en ons speculatie gebaart heb„

„bendo en in het oog geloopen zijnde hebben wij den majoor Schnie„

en den Majoor Schnijder g'inter

der g’ordonneert zig van deese excessive belastingen te mena

diceertmeer dan twee Monspeerma

sjaars aan een gem: Miletair te

vertrekken.

geeren en uijterlijk maar Twee montheerings in het gehee„

„le Iaar te verstrekken; Terwijle de fubsiedie penn: van

mitsg„ den Soldij Boekhouder om

den gemeene Man voor subk

die te belasten

de maand gelden voortaan afgetrokken aan de Bakmees

„ters afgegeeven zullen werden, zonder daar voor in ’t vervolg

den gemeenen man te mogen belasten alles in het bree„

Wesweegen men zig aan de reso

van den 10: Septb: gedraagt:

de te zien bij gem: onse Resolutien van den 10:

deeser Waar aan wij ons ootmoedig versoeken

te moogen gedraagen

de