closeTerug naar inventaris

Transcriptie

236

Register vn Lodanige Be

„lagen als er in deesten Bonkel

te vinden zijn

Staat Reekening van ’t Collegie van wels„

„meesteren onder ult=o Febr:

6:

tot

1:

van Pag:

Staat Reekening van Boedelmeesteren onder

6:

9:

even gem: datum

korde Vertooning van den staat der Dia

Conij dato als even

9:

12:

Staat Reekening der Burger Krijss Cassa

de dato 10ij Maij

15:

14:

en

Advertissement waar bij de Rijst op rd=s 70:

Ht Last word behaald

16:

Generale Samentrecking der Zielbeschryf„

18

19:

„ving onder ultimo Junij

Notitie

der overleedene Jnlandters in eenvond

Jaar ged=t Medio 7ber:

20:

Lyst der Particuliere Vaartuijgen die van

Elders hier ten handel zijn aangeweest

21: tot 23:

van

ged=t ult=o August=s

1.

yst der Vaartuijgen die van Ceram Zuijd Cust hier

26:

23:

aangewreest zijnde ged=t als even.

Burger en andere Particuliere

Notitie der

vaartuijgen die hier thuijshoorende aan„

toohende wat handel daar meede gedreeven

36:

29.

is onder evengem: datum

p

der vordering aan het fortres Defensie

Rapport

37: en 38:

te Bouro ged=t/ Medio Junij

_o

van 'S Heeren Conuigent spruijtende.

uijt den verkoop van vaste Goederen en vaar„

38: tot 42:

„tuijgen ged=t ult=o August=s

Berigt

1