closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„ Transport

Agt kopen Inlands van Foelij volgens ordon„

van

mantie van den welEdelen Gestrengen Heer Ber„

nardus van Peuren, Admiraal en veld overste

mitsg=s Gouverneur en Dincteur deeser Provintie over haar ge„

pleegde Rumulten in de jegorij moors Tial op den Hooren groo„

2d:e

„ten Hdag in de boetens opgeleegt

Divenk Schoolmeeteren wegens absent blijven der Avond ka

kengang ride kerken raad besluit

wegens de fault Boetens gevallen op Parthijen

bij 't Corlegie van Commessarissen van Huwelijkst

en kleene geregts zaken.

Over het Emancipeeren van ses

Lyfeijgenen te weeten

twe

door den welEdelen GestrHer Bernardus van

Pleuren Admiraal en veld overste mitsgaders Gou

„verneur en Directeur deeser Provintie aie der 25: rd:s Rij

Een door den moors burger Luitenant Tskander

Bachman

Een door den Secretaris van weesmeesteren Gleidstein als

administreerende de Boedel van den overleiden baasder

huijstimmerlieden Herman Gustaaf Coet

raad Volkman

Twee

door de Execrteurs des boedels van den Overleeden

Chinees oein tjonseing: à ieder 25 rd:

Het Inkomen der Renten wegens de bij d’E: Compa depotie

staande Capitalen heeft gerendeert

zo dat de inkomsten met den anderen bedragen

De geheele uijtgave daar en teegen hebben ha„

„ren oorspronk uit de volgende vertrecking als

de g'aliomenteerde weesen Arme kinderen mitigs

Aan

andere behoeftige huijs armen

den Schoolhouder Bartholomeus Jansz

van Cappelle voor het onderwijs van leesen en schrijven

van de arme kinderen

Tafbetaalde der Lijwaeden die van dE Comp tegens ijnkoop

tot

gekogt en onder de behoeftigen verdeelt zijn.

voor begraffenis onkosten van z0 overleeden en g'alimenteerd

geweest hebbende Persoonen.

He

jnkoops kostende van 308:½. ed waxkaarsen die geduu„

rende dit Boekjaar tot avond P redik diensten zyn verbrand

voor het seprosenhuis ten Eijlande Molane

Het gelegte Penningen uijt de voorwaards gespecificeerde Nego„

ris Armbassen volgens Politicque Raads besluit van den

30: Maart a p=s ten faveure der agterstallige Negorijs reek:

weegens van Banda aangereek Jnlospenn: van gevangene Amboi„

„neesen intrnemen is op ordonnantie van 22 Julij aan den Casfier

Hogerwaard succissief overgebragt, een bedrage van

rd

Transporteere

rd:

1

45.

2

2 12.—:

50:

25

25.—.—„

50 Grd:s

1530: —:

2351:18:—.

182: 7:—:

303: 27:—:

48: —: —:

119: 6:—

120: —: —:

344:80:74

id

74: 12:—

150:

4040: 35:¼

11