closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Acvertissement

Alzoo er dadelijks meer en meer klagten inkoomen dat sommige Particulie,

„ve Handelaars in weerwil van voormalige ordres, daar teegen op een vrij

willekeurige en interessante wijse de Prijs der Rijst verhoogen en geduuder opsaan„

tot merkelijke drukking van de behoeftige ingeseteenen, wiens onvermoogen

niet toelaat dat zoo hoog noodzakelijk wedzel voor een zo en orme prijste ben„

„nen koopen

zo is in Rade van Dolitie op den 26:' der Jongst gepasseerde maand Julij

goedgevonden, alle en een iegelijk bij deesen welt Expresselijk te interrticeeren

de rijst zonder uijtsondering van voort niet duader, en voor geen hooger prijs

te moogen verkoopen danteegen seeventig Rijxd=s het last op veertien schellingen

de maat, van vijf en seeventig ponden, mitsg=s bij de kleindere maat op Tjoepas gewijse

na proportie op verbeurte van Een Hondert Rijxd:s de eene helfte Pre=Fisco en de

we derhelfte ten behoeve van gerandgceneerde Amboineesen

het verder verbod dat ook niemand eenige Rijt in genoegsaame voorraad hebbende

dezelve zal moogen agterhouden op peene van bij het contrarie daar over na bevinding

gemuliteerd te werden

En op dat niemand hier van eenige onkundig zoude kunnen of mogen pre„

„tendeeren zal deese alomme in de gewoonlijke Landstaaten gepubliceert en geaffi„

„geert worden op dat een ieder zig wagte voor schaade /:onderstond:/ Am

„boina in ’t Casteel Nieuw Vrctoria den 2 Augustus A=o 1785

/:lager:/ Ter ordonnantie van de wel Edele Gestrenge Heer Gouverneur

en Directeur Nevens den Raad dezer Provintie /was geteekent:/ W:d J: D:o Bourghelles

Secret:s

Accordeert

Nagetien door

Sourynelus.

a