closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ao 1784

: 12

1783

„—.

17.

10.

15:

16:

17:

27.

8ber

_o

_„o

8ber:

Januari

_

„keert na zijn landte rug den Radja van Killewaroe Lebetalet per Jonk zodanig als aan

gekomen is neemt mede eenige gepermitteerde boeken, Bijlen Pakrings en andere kleenigh:

Retourneert den orangkaij van Quaus Kanna Kamnia per Jonk zodanig als aangekomen is

neemt mede eenige gepermitteerde doeken, Bijlen, Parrings en andere kleenigheeden,

komt per Couk bemand met nog 11: koppen, waijlessie van Tobo, die aanbrengt 150: toem: sagoe

meel, 3: p„s Lingoa planken, hebbende tot defentie, 2: snaph: 1: bott: kruijt en 20: koegels;

den 19: daar aan retourneert denzelven met eenige Parrings, Bijlen, Lijwaten &=a

J

Kahiaij van Hatoemelting g’arriveert per jonk met nog 22: koppen aanbrengende 1000: toem

Zagoemeel, en 30: planken, gemonteert met 2: snaphaenen 1. bottel kruijt en 50: p„s koegels,

daar aankeert hij te rug met eenige Gepermitteerde kleden, Parrings Bijlen, Rijken, Pierings

kommen en andere kleenigheden;

—.

Arriveert den Radja van Fobo per Jonk bemand met nog 10: man brengt aan voor Negotie

4: Papoese slaven gemonteert met 3: snaph: 1½: bostel kruijt en 40: kogels;

vertrekt den 22: daar aan weder na zijn Negorij, neemt, drie van de slaven terug, en vervoert eent

„ge Lijwaten, grove Porcelame en andere kleenigheeden;

Js aangekomen kadier of Makdowat van quaus per Jonk nevens nog 10: koppen, met 15:

Tapoese slaven tot Negotie, en tot defentie 2: schaplanen, 1: bottel kruijt en 45: kogels;

Actourneerende den 25: daar aan met 2: van de slaven, en eenige Lijwaten Parrings en Porcelane

Verschijnt alhier per jonk met nog 22: koppen kraij Anakotta van Aatoemetting, die

aanbrengt 1000: toemangs sagoemeel en 20: Lingoa plankjes, zijnde gemonteert met 2: p„s

snaphaanen, 2: batt„s kruijt en 150: p:s koegels,

6

denzelven vertrekt den 22: daar: aan te rug met eenige grove Porcelaine kleden, Parrings

Bijlen en andere kleenigheeden,

_„o

komt aan den Radja van Werinama Boijlilie, nevens den Capitain van tanafo

„ra Waslobin per jonk bemand met nog 4: man brengt voor negotie aan 200. toem:

Zagoe meel 6. plankjes en 5: stukjes wortelhout, tot defentie 1: snaphaan, 1: Pistool en

12: p„s scherph: pattonenk

Retourneertn den 22: met eenige Lijwaten, Porcelainen en andere kleenigheeden

Maart

Arriveert kiaij, van Hatoemetting per Jonk bemand met 21: koppen beladen met 1 0ortoem

Sagoe meel, en 30 Lingoa plankjes mitsg„s gemonteert 1: rantak, 2: snaph: 2: bott„s kruit en 100

koegels,

en hij retourneert den 22. dier zelfde maand, vervoerende eenige Custen Javase Lijwaten.

ook sComp„s sorteerings, voorts wat schotels Pierings, Bijlen, Parrings goumen en kleinigheden,

Maart Js Oebie van quans per Jonk met W: man aangekomen tot Negotie mede brengende

9: stux slaven, tot defentie hebbende 1: Rantak 2: snaph: 2: botts: kruijt en eenige koegels,

Ten keert te rug den 6: April met 6: onverkoopbare slaven, en neemt nog mede eenige

Lywaten en andere gepermitteerde kleenigheeden

_o

Arriveert ook den orangkaij van quaus met een Jonk bemand met 11: koppen, die aanbreng 34: ge„

„roofde Jnlanders van Ambalauw, met Een draaijbas ’sComp„s en tot defentie 1: draaijbas, 2: /nof

„hanen en eenig kruijt en loot, mitsg„s nog tot Negotie Een slaaf;

Retourneert den 6: April Zonder de draaybas, en vervoert 4: picols ijzere eenige Lijwaten en

andere gepermitteerde kleenighieden

_o

komt aan Marakie van quans p„r Jonk bemand met 15. koppen, mede brengende ter verkoop

16: slaven papoese, en wat fagoemeel; tot difentie 1: Rautak, 1: snaph: L: bott„s kruijt en eenige

kogels

vertrekt.

71