closeTerug naar inventaris

Transcriptie

—:

84.

29.

1:

9

—:

10

23:

_o

8ber.

_„o

Siptenben.

_o

_o

_

_„o

den

23.

54: Maij retourneert denzelven weder na Ternaten, en vervoert 2000: p

Pierings 2: picols gamber, 2: Corgie Ch: wit linnen 10:e d„o Javase Cajongs, 21: kopere

gommen in zoort 1: picols Laja, 2: Lasten zout, en kleenigheeden /.onderstoud

AAmboina Nieuw Victoria abij ultimo Augustus Ao 1785,

/:was geteekent:/: I: A: Schilling en L: I: Haga;

Viste der Vaartuijgen du ven Ceranis

Zuijd Cust hier aangeweest zijn sedert Primo September

dis gepasseerden Jaars, tot heeden, vertonende wat daar

meede af en aan gevoert is

Arriveert per Jonk met nog 7: koppen, den Capitain van Tanafora met 300: toemangs bagormeel„

tot desentie 1: snaphaan en W:' schoten Kruijt;

Retourneert den 7: daar aan met eenige Lijwaten en andere kleenigheeden

vertrekt na zijn Negorij te rug waijlessie van Tanafora per Jonk en nog 10: Koppen na

dat zijn aangebragte lading verkogt heeft, neemt mede behalve de aangebragte 3: snapha„

„nen, 1: bottel kruijt en wat koegels, Eenige Lijwaten, varrings en Bijlen,

Vertrekt den Radja van Werinama per Jonk met nog 8: man, zijn Lading Sagobmeel verkogt

hebbende na zijn Negorij te rug met eenige gepermitteerde Lijwaten en kleeden, mitsgaders andere

kleenigheden en voert weder mede zijn aangebragte 2: snaphanen, met 12: schoten kruijt,

komt alhier per jonk en nog 9: koppen, met een Lading Sagoumeelen Koelie Lawang kombie

Tomagola van Tomilauw, tot defentie hebbende 1: snaphaan en Een dousz: sch: pattroonen

Die den 23: daar aan retourneert met 5: p:s Parcallen gem: gebl: en 20: parrings.

Retourneert per jonk met nog 21: koppen, den orangkaij van Tamilauw Alie, hebbende zijn Lading

Sagoe meel verkogt, vervoert 20: p„s Parcallen gem: gebl: 2: p„s Javasse Chelassen, 30: parrings, 2:

maten Rijst en 2: Beijlen, voorts de aangebragte 2: snaphanen, 2: Douszijnen scher„

„pe Pattroonen en 20: p„s Lode kogels;

vertrekt ook na Saparoua en vervolgens na zijn Negorij te rug den oud Radja van Feuni„

„lauw Djoenaij Tomagola met zijn Jonk en nog 15: koppen na dat zyn Lading sagor

verkogt heeft, neemt mede 10: p„s witte parcallen, ½ p„s Parcall: br: bl:, 3: Javase ppelassen

30:' parrings, 10: beijlen 3: maten zouten kleenigheeden, voorts zijn aangebragte 3: snaph: en 3: dousz: sch: patt„n

Arriveert per Jonk, Masaora, Anakotta, van Hatiahoe nevens nog 23: koppen, met

600: toem: zagoemeel, mitsg„s 4: snaph: en 6: scherpe Pattroonen tot defentie

Retourneert den 7: 8ber: met eenige bijlen Parrings, gepermitteerde Lijwaten en eenige kleenigheeden;

komt aan Titanide Anakotta van Haliahoe met een jonk bemand met nog 13: koppn, ter ver„

„koop van 400: toem: sagoemeet, tijnde gemoteert met den snaphaan en 2: ps scherpe Pattroo„

„nen;

keert den 7: daar aan te rug met eenige bijlen, Parrings gepermitt: kleden, en andere klennigh.

komt