closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mo.

27:

Aan De wel Edele Gestrenge Heeren

Ternardus van Heuren

Admiraal en veld. overste; mitsgaders Afgaande

en

Adriaan De Bock

Aankomende Gouverneursen Directeurs deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heeren

Jn naarkoming der Zeer g’Eerde ordres om Jaarlijks exact op te

geeven en aan te toonen wat in den Cours van ’t afgelopen jaar aan

’t fort Desentie is verrigt zo bevrijmoedige mijn uwel Edele Gestren„

„ges bij deeze te berigten dat

Jk onder primo Maij A:o passato het Comptoir overgenomen, als doen

geen enkelde troffel kalk gevonden heb, en met de invasie van ’t papoese

roofgeboefte lang heb moeten zuckelen om ’t volk dat meest alle ver„

lopen was bij malkander te krijgen om kalk te branden, zo dat na

5: maanden eerst een oven met kalk, en kort daar na nog twe ditos heb

klaar gekreegen, welke te samen tusschen de 40: en 50: lasten kalk heb„

ben opgeworpen, waar van het navolgende werk is verrigt als.

De alder eerstelen fout aangelegde punt ten Z:d westen van het fort ter lengde

van