closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan vullen der bedekte weegen, en het op redderen der gedemoljeerd woo„

ninge.

In het kort zal er een begin gemaakt worden, met het kruijt huijs sluijsen

aan d’ Casteels gragt ende wagten binnen de Batterijen Petronella en

willemina op de Hoeken Laha en waijnitoe gaande het werk Zeer traag

voort door gebrek aan Metzelaarsen Timmerlieden.

Hier meede verhoope aan de Hoog g’Eerde intentie uwer wel Edel Agtb:

voldaan te zullen hebben, en overzulx mij bevrijmoedige met alle Hoog

agting en Eerbied te onderschrijve /:onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer /:lager:/

uw wel Edele Agtb: Zeer onderdanige en trouw schuldigen Dienaar /: wal„

„geteekent:/ G: N: V: Guericke, /:in margine :/ Amloina Nieuw Victoria

den Eersten September. A„o 1785:

Eerbiedig Berigt aan den wel Edele Gestrenge Heer!

1

Adriaan de Bock,

gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer

In alle Eerbied heeft den ondergetekenden te kennen hoevel Afsuijten

en raaders of spack weelen en Andere nodige hautwerke gerekend van

Primo September 1784. tot dato deeser bij de Arthillerie alhier zijn aange„

makt te weten.

J„ Affuijten van 8: lb:

4:

8:

wall Affuijten met Plak wielen voor de Corre Corre â 1 lb:

82:

stard schwalpen onder Afsuijten

109: Bedings _=o

warmede