closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Adriaan De Bock,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer

In observantie van uwel Edele Gestr: Zeer gerespecteerde ordre om Jaarlijks

in scriptis, op te geeven wat voor vaarthuijgen in dit Gouvernement aanwezig

zijn, dient eerbiediglyk dat die kieltjes tegenwoordig bestaan in:

Een Chialoup

vier Pantjallings

Een schouw

vier schuijten off Jollen

daar van

De Chialoup

Batavias welvaaren

aangeb:r 1779: L:o 74 1=m b„o 21: en diep 9: v=rn

Delft

_=o

Pantjalling

1770: 70 16: : 6:

= d’ victoria

_=o

777: 67: „: 18:½ 8

_= „Be schermer

_-o

1777: 65: 18. 7½:

= vriendschap

_=o 1782:

69: 18½ 7:

Een schouw

1777.

30: 11:

Een Groote schuijt voor de Hongij togt

_= 1782:

34: 11: 3:½.

Een Land.

monstering

26:— 6: 3:

Een Joll: van de Pantjalling d’ victoria

Een

_=o: Beschermer

Delft

Een _=o

vriendschap

_=o

Een

waar meede verhoope de ordres van uwel Edele Gestr: schuldpligtig te hebben

voldaan, derhalver de vrijheid gebruijke met agting t onderteekend; /:onder„

stond:/ wel Edele Gestrenge Heer, /:lager:/ uwel Edele Gestrenge Trouwschul„

dige en onderdanige Dienaar /:was geteekend:/ F: M: Kulk, /:in margine:/

Amboina Nieuw Vectoria adij ultimo Augustus A„o 1785:

Aan