closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den wel Edele Gestronge Heer

Adriaan De Bock

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Benevens

De verdere Heeren Leeden in den E: Agtb: Raad van Politie

Wel Edele Gestrenge Heeren E: Heeren

Ingevolge uwel Edele Gestrenge g’Eerd bevel vervat bij Extract Bliticq, Raad

besluit van den 31: Augustus J: L: hebben wij ondergeschreeven ons vervoegd in

het Rijstpakhuis alwaar ons door den E: E: Hoofd Administrateur vertoond

zijnde 16941: lb: of 5: Lasten en 1941: lb: Rijst die per de Chialoup Batavias we

„vaeren uijt de lading van ’t schip De Zilvere Leeuw Jongst van Bouro zijn aan„

gebragt en dewelke wij bevonden hebben nat en bedorven te zijn.

zijnde ons nog vertoond een quantiteid volgens opgave van 471179: lb: of 157: lasten

en 179: lb: Rijst meede uijt de lading van voorsz: Bodem successive in het Rijdt

pakhuijs ontfangen dog waar van wy de korls meest aan stucken en vol stof

bevonden hebben, dus daar op groote spillagie te dugten is zo dezelve niet spoedig

vertrekt of van de hand gezet kan worden, het welke wij ons bevrijmoedige rewel

Edele gestrenge bij dese ter g’Eerde kennis te brengen.

Hier meede, verhopende voldaan te hebben aan ’t oogmerk van uwel Edele gestre

ge, noemen wij ons voorts met de aller meeste hoog agting /:onderstond:/ Wel Ed

„le Gestrenge Heer en E: Heeren /lager uwel Edele Gestr: Zeer ootmoedige en Trou„

schuldige Dienaar /:was geteekent:/: J:s Hogerwaard en H: Martens /:i

margine:/ Amboina Nieuw Victovia den 9. September A„o 1785:

Accordeert

Sourehetti

i