closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arthiller

het aangemaakte in de Arthillerij

Generaale sterkte van de ammonitie van oorlog

en vertoog van de plaatsing der canonen gaan over

het probeeren van het buskruit geopperde zwarigheeden v=a

zijn onder 8388: verhandelt

reserte aan de g'insereerde papieren

Generaale Sterkte der Arthilleristen

worden met de soldaten der Lijfwagten marines dagelijks in de behandeling onderweezen

Brievenen Saipieren

Inlegding

aankomst van twee 'slands oorlog scheepen.

het vertrek der zelve

en het na Banda verzonden Commando

is secreet verhandelt

gedagte scheepen zijn door zee rampen te Saparcra ter houw gekomen en hebben het Commando afgehet

eenige verstrekkingen aan dezelve gedaan

voorts na Maccasser vertrokken -

ontvangst van de secreete en aparte Missives

en eenige Registers

van niet overgekomen brieven

Extract ult het geresolveerde in rade van Indie

en van het Request van de Executeuren van wijlen den Ternaats Burger Capitain Landauw ontfangen

de nodige Extracten zijn hier afgegeeven

de Pantjalling de victoria na Batavia aangelegd

en een bekwaam bevonden stuurman het gezag opgedragen

de duplicaten zullen bij geleegendheijd afgaan

de victeria met onbequaame goederen afgeladen

de gerequireerde en vermiste Papieren voor Nederland gaan over

den Eerstgeteekende op versoek van den Raad het plan van desencie geformeerd

en beschrijving wegens de menage in de Civile demartementen, reets bedeelt zijnde

produceerd dezelve in vergadering

ond

word ter lectuure, en opgave van 'sraads consideratien gestonden

de advisen zijnde resolutie van den 10: Aug„s ingelijkd

waar aan zig den Radgedragen

de bezorging van 6000: d: meernagulen zal met de eerste occas

referte aan de Resolutien

t slot:

1„

1

Sarg 467.

468.

460

470

771.

315:

316.

317:

318:

—.

319.

320.

321.

322.

323.

324

325

326

327.

328.

324

574

57