closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 320:

de nodige extracten zijn heer afge

„geven

1321.

De Pamspatting de vantoria ma„

Batavia aangelegd

§5322

en een bequaam bevonden stuur„

„man het gezag opgedragen

In observantie van uw Hoog Edelens gestelde ordre

om de alhier onverkogt gebleevene Goederen van gem: Lan„

„dauw direct publicq te verkopen, de actien en pretentien

van dien in te vorderen en tot Liquiditeit te brengen

mitsg„s het Rendement van het een en ander in ’s Comp„s

Cassa over te brengen, ten einde per Wissel na Batavia

overgemaakt te worden, hebben wij de noodige Extracten

aan de alhier present zijnde gemagtigde van Gem: Landauw

den Predikant Johan Coenraad. Feij, om te dienen

tot zijn narigt, laten afgeeven.

Vermits er geen andere geleegendheid voorhanden is, om de Brie

„raa

„ven en Papieren in dit najaar Batavia over te brengen

alhier

alsoo de laaste, thuijshoorende Particuliere Vaartuigen

met ulto Augustus na Java zijn vertrocken, hebben

wij ons genecessiteert gevonden, daar toe de Tantjal„

„ling de Victoria, die van de witte mieren door„

knaagd en in deese Contrijen van weijnig of geen dienst

is, even als in A=o p=s met de Pantjalling De Bescher„

„mer geschied is, te emploijeeren:

En Vermits men geene zeevaarende aanhanden had aan

wien men dit vaartuijg met gerustheid konden boever

trouwen, heeft den Equipagie opziender Wolsgaard

den daar op bescheiden gezaghebber Jan Lievense

zo verre in de teorie van de nagigantie onderweesen dat

wij

D

1

„f

en 6

md

bed

de d

„gen

de vil

goed

de

130

oo