closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„2

Zijnde

ren beecel

14

de Eijsschen recipiscen en onkostteekeningen van de verstec„

eenige verstreckingen aan dezel„

kingen in originali, eerbiedig aan, zijnde deese Papieren in

„ve gedaan

de Bijlaagen voor Nederland meede du bbelvoudig ingeschree„

„ven en notelten Wijders, dat gemelde scheepen van Laastgem

Comptoir, op den 2: Augustus weeder vertrocken zijnde,

hun Cours gesteld hebben naar het Gouvernement Mac„

voorts na eMaccassen vertrekten

cassar.

Den draad onsen eerbiedige Advisen vervolgende maaken

Wij een begin met

§ 318:

Brieven en Tahieren oer

welk Hoofddeel wij noteeren den ontfangst met voorm:

slands Bricq Do Feil van uw Hoog Edelens veel

ontvangst van secrete: en apparte gevenereerde origineele en duplicaat secreete en apparte Missiven

missives

de datis 23:e Januarij en 2: Maart 2: a: gerigt aan den

eerstgeteekende alleen, neevens nog twee Registers der verson„

en eenige registers

dene Papieren van den 12: febr: en 3:e Maart deeses Jaars, waar

van niet overgekomen brieven

van de brieven en Papieren zelve alhier niet aangebragt zijn.

5319:

Alleenlijk hebben wij daar bij mogen ontfangen een Extract

extract uit het geresolveerde

uijt uw Hoog Edelens veel g’eerde Resolutie dato 19:e Ja„

in Rade van Indie

nuarij en een Copia van het aan Hoogst dezelve gerigt

en van het request van de executeu„

Request, van de Executeuren in den boedel van den overleeden

„en van wijlen den Ternaats bur„

„ger Capits Zandauw ontvangen

Ternaats Capitain der Burgerij Feijt Landauw.

Jn

41