closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 327:

produceerd dezelve in vergadering

word ter lectuure en opgave van

s raads Concideratien rond gezonde

§ 328:

de advisen zijn de resolutie van den

10: Aug:s ingelijfd

waar aan den Raad gedraage

§ 329

de bezorging van 6000: lb: moer„

„nagulen zal met de eerste occa

„gie geschieden

worden, te formeeren.

Ten eijnde hier aan en aan de intentie van de Hoog Edele

Heeven. 17:nen mitsg„s de daar van afgevloeide ordres

uwer Hoog Edelens schuldpligtig te voldoen, heeft den

Eerstgeteekende in onse bij een komst op den 28.e Julij zijn

Concept Weegens dit een en ander ter tafel overgelegt, ver„

„volgens order de Leeden laaten vond gaan en deselve g’injan„

geerd, om bij uijtdenking van eenige geschikte en Heilsaame

middelen, overeenkomstig met smaatschappijs belang, hunne

Consideratien schriftelijk op te geeven.

Deese nu alle ingekoomen en ter Resolutie van den 11

Auqustus g’insereert zijnde, neemen wij eerbiedig de Vrijheid, 78

Hoog Edelens dezelve indiervoegen aan de bieden, zullende

uw Hoog Edelens des behagende onse sentimenten dit

een en ander betreffende, daar uit kunnen ontwaeren, waar

aan wij ons ter vermijding van breed voeriger aanhaalingen

reverentelijk gedraagen.

Om zo veel mogelijk aan UW Hoog Edelens Viel geres

teerde nadere ordre bij apparte Missive van den 23:e Janu

arij: J: L: den eijnde voortaan Jaarlijks 6000: insteeds van de

bij Hoogst derzelver Jongste rescriptie s 5: gevraagde

4: @ 5000: lb: moetnagulen voor Japan met de eerste scheep

particuliere occagie na Batavia over te zenden behoorlij„

te

4: Javanen

ouwerken

op de wer„