closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1344:

nadere preuves genomen op den

4: Julij

5345:

de koopers tot ult:o December Cre

„dit verleend

5346:

de overblijvende guineesen oudehoort

na de subalterne Comptoiren te

zenden

5347:

de op den 14: daar aan verkogte

lijwaten etc: tot ƒ 1767:11:—: heeft

aan winst ƒ 2329: 5:4: op gebragt

5348:

eenige guineesen oude soort na de

specerij gevende Hoofdijen verzon

„den

Op den 4: Iulij resolveerden Wij andermaal eene preuve te neemen

om de in de winkel per restant Leggende Lijwaaten per publicque

vendutie van de hand te setten en

Om de armoede en het algemeen Geld gebrek onder de ingeseetenen

to gemoed te koomen, ten einde de koopers der Lijwaaten in

staat soude zijn het gekogte behoorlyk te kunnen verdebiteeren,

aan deselve uitstel: van betaaling tot ulto December deeses Jaar

te verleenen.

Terwijl wij bij die geleegendheid teevens het besluijt namen, om

de overschietende guineesen oude zoort, welke na het afloopen

der vendutie onverkogt mogte blijven, onder aanteekening van

het uitkoops kostende naar de vier specerij Comptoiren

ter verkoop te versenden.

Ongevolge van dit besluijt is op den 14: daar aan op een in„

koops bedraagen van ƒ 1767: 11: aan winst behaald ƒ 2329:5:4:

of ƒ 131:¾: p„r Ct=os door den anderen, dan wel ƒ 55: pr C:to op do

Cijlonse ƒ 66:½: op de Zouratse Lijwaaten en ƒ2735¾: op het Ja„

„vas Catoene garen uijtwijsens het bij ons besluijt van 28:

Julij L:E: g’insereert tendement.

Dan nadien wij de guineesen Comp:s oude zoort van den

Jongsten aanbreng, voor Rijxd„s 13: en die van A=o p=o voor rd„s 16

hebben moeten ophouden daar het restant nog groot

was

tegens rd:s

den winkelie

het restant

van de hand

e winkelie

hid te ben

en doedmn