closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

v

k1

n

ve

er

ree„

uit

aan

der

in

188

„p4

l

24

Ten aansien van de

§ 364:

Daci Curtuure waar van de Rapporten weegens

rapporten der Jatij boomen zyjn

den opneem ingekoomen en bij Resolutie van den 4: April en 11: Maij

resolutien van den 4: April en

Maij ingelijfd

g’insereert zijn, werden deesen daar van de vertooning gedaan.

Korte vertooning

Groot middel Jonge Sum: meer„ minder

baare

marium der

2525: 5242: 4310:12077:

Onder ’t Hoofd Casteel

1730:

841: 1375: 1563: 3779: 151:

Hila, daar onder Lochoo en Kahoela

3738: 10065:11305: 25108: 1090:

Saparoua en Nugalant

38.

338: 301: 148: 787:

Haroeko -

18:

53: 24: 22: 29:

Laricque

2522: 1866:3003: 7391: 560:

Bouro

362: 764: 11641: 12767: 71:

Manipa en Kelang

10379:19637: 31992: 62008:1872: 1786:

Somma

61922: 1786:

In Anno Passato telde men.

86: 86:

dus dit Jaar meerder

Wij hebben het Hoofd Smissaert aangerecommandeert, om alE

§365:

wegeijkhe atvendie op dit antirin

attentie te laten vestigen en zorge te dragen ter uitbreijding en ver„

hit hoofd van Aila en de residenten

en Bouro en Manipagerecom„

mandeert

„beetering van het Boschje te Kahoela, zo ook de Residenten van

Bouto en Manipa ten eijnde men in der tijd, alsoo de Bosschen

aldaar van beeter aanzien en goede verwagting zijn, dan op de

overige Comptoiren in aan dit Hoofd Casteel zelve, en nuttig

gebruijk daar uit mog hebben.

op

a