closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„soekt om het als ter zijde

appraprieeren

§392

lijven groot genoeg om 25000:„

in het nieuwe

50'000: lb: in het oude te ber„

in

§ 393

verbeetering nog wat uit„

gesteld

5399:

salven het pannedak

§ 395.

den opziender der werken

5

30

panne daaken over te leggen, de Vloeren van deselve 2: a: 3:

voeten booven de platte grond, te verhoogen, de kelders met

Smeekoolen aan te stampen en met drooge opvullinge te Laten

geschieden op dat er geene vogtige dampen zoude konnen door

slaan en opstijgen.

Wanneer men als dan:/ Schoon de kruijthuisen van binnen

zeekerlijk kleijnder zullen worden:/ met veel meer gerust„

ƒ 25000: lb: en pvctoost zijdse

heid in dot westzijdze, Maguazijne 50'000: lb: kruijt zoude

konnen bewaaren.

Deese propositie bij ons aanniemelijk voorgekoomen zynde, hebben wij,

vermits de teegen dagelijks toeneemden niet permitteerde om het

kruijt te verplaatsen buijten dat er voor het zelve geene secuure

berging alhier te vinden is, de voorgestelde verhooging der vloeren

in het dempen der kelders tot naadere drooge occagie uijtgesteld

Doch het aanmaaken van een Ianne dak boven het Maguazijn

aan de westzijde, na den Smaak van gem: Arthillerij Lieutenant,

ten eersten laten gevolg neemen.

Den Capitain en opziender der werken van Fuericke, aan

wien het Maguazijn aan de oost zijde was opgedraagen, om het

kruijt naar zijnen voorstel te Conserveeren, door ons afgevraagd

zijnde, of hij sich met den voorstel van meerm: Lieutenant

der Arthillerij wilde Conformeeren, en over dat van

het

an