closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5418:

d:s 165: 45: ingenomen

§419:

de reekening van een bootsman

voor 400: lb: rijst belast

§446:

de Confrontatie van eenige

rapporten en den generalen

opneem gediend

§ 421:

eenige abuisen geredresseer

35

Daar en teegen is weeder ingenoomen Rijxd„s 165: 45:- van 8e

bij publicque vendutie verkogte oude Houtwerken uijt

de afbraake der gekogte Huijsen

Belastingen en vergoe„

ainGen vereijscht de aanhaaling dat wij op den 28:

July den Bootsman Ian Lievense als gezaghebber op

de Pantjalling Ee Victoria op reekening hebben belaat

voor 400: lb: Rijst welke door hem op een Lading van dat

geraan naar de Post Sawaij to min is uijtgeleeverd.

Onder het Hoofddeel van.

Administratien n dr aenst

plaats voorkoomende de ingekoomene berigten van onsen

Hoofd Administrateur weegens de Confrontatie

teegens de Restanten van de Negotie Boeken der Rapporten

nopens de overgaave van de Equipagie Werff en ’s Comp„s

slaaven quartier onder ult=o Febr: laastleeden en die der

generaalen opneem onder ult=o Augustus 1786:

zo hebben wij ter onser Setting van den 10: Augustus Jongstleeden,

de daar bij aangetoonde erreuren, als zeer noodzakelijk

na den voorstel van gem: Hoofd: Administrateur laten

te dresseeren.

Dog

an