closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d.o

do

d:o

d:o

d=o

d:o

Bando

aBatar

Batavia

d:

d

d:o

d:o

d:o

d:o

d:o

44.

Tenadert zijnde tot het Hoofddeel van

S 442:

Huiselyke Beste lnden

den Chineesch Luit:t Lim Djoeko

zo zijn Wij gehouden bij deesen aan te haalen dat den Lieutenant

vertoond dat

der Chineese Natie alhier Limdjoeko ter onser Setting

van den 4: Julij, bij een schriftelijk Request ons vertoond

heeft, hoo hij op eene bij de Comp: gehoudene vendutie in de kleede

winkel in dato 18: xber 1786: onder anderen, voor zijn teeke„

maar 200: stukken guinees

nening had laten opschrijven 200: stuks guinees gem: gebl

gemeind heeft

Cust welke Lijwaaten na het afloopen van de vondutie,

door den winkelier Bangeman ook zijn afgegeeven ge„

„worden.

Dat hij na het vertrek van gem: dangeman door den presenten

en egter na het vertrek van

de winkelier

winkelier bij het incasseeren der vendupen: is aangemaand ge„

worden ter voldoening van Rd„s 2750:- voor 220: stukken

voor 220: is aangesprooken

guinees gem: gebl:

Versoekende wijl hij niet meer ontfangen had, aan 200:

struks zo als hij zulx ook voor zijn teekening had laten op„

„schrijven en zich teevens beswaard vindende, als nu 20: stuks

meerder te moeten betaalen, dat hij volstaan magt met de betaa„

ling van de Wesendlijk ontfangene 200: stukken van die

vertoek om niet meer dan de

ontv: te betalen.

Lijwaaten.

§443: De reedenen en oorsaak van dit verschil zoodaanig als

gem: