closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ478.

de 20¼ Af: met de subsiedice maakt

dat de Bakmeester dagelyks goede

spijze kan opdisschen

5 479.

van de verhoging van kostgeld

afgezien

5480:

51

Ongereekend het nadeel dat aan de Iagt van den

Saguweer en andere sterke dranken door den invoer van

zulk een groote quantiteijt Arak, zoude worden te

weege gebragt.

Daar de voorst: 20¼. stuijvers aan den Bakmeester

afgegeeven werdende hem instaat stelde met behulp

van de subsidie dagelijks goede spijse op te dissen, te

meer, wijl 'er wijnig of geene Jnlanders; maar wel Euro„

„peesen aan de Bak eeten, voor welke laaste wij vermee„

nen die toelaage eygentlijk geschiekt is en gevolgelijk

de verhooging van het kostgeld een over boodigen laspost

voor de Comp: moeten gereekend worden.

En wij hebben der halven den voorstel van de Berigters

aangaande de verhooging van het kostgeld gedeclineerden

bij de reeds ingevoerde verstrecking van 20¼: stuijvers

aan den Bakmeester & voor de Man, 'Smaands laten

Continueeren mitsgaders van dit gunst bewijs, de

Corporaals meede laten Juisseeren.

Terwijl den Gouverneur zo met relatie tot de Mi„

litairen Bakken als om de willekeurige behande„

„ling, die daar in zoude konnen plaats vinden, in een goede

ordre.