closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

dat

and

liticquen

52

Bij de Iustitie en Landraad, hebben wij den Eerste Boode

§ 4.83.

van die Collegien gen=t Ian Daul, die bij den Eerstgetee„

komt bij de Justitie voor

„kende omtrent Inlandse zaaken g’employeerd wordt, om zijn

vilain en intrigant gedrag principaal in het afkneevelen

dat de bode om zijne intricque

van den armen Inlander en om onder denselven het vuur

knefelarijen

van twist te instigeeren, waar door niet langeraenig vertrouwen

in hem te stellen is tot zijn voorige qualiteijt van soldaat

doen te rug treeden met te rugschrijving zijner gagie tot ƒ 9:

tot soldaat te rug geschreeven is

smaands.

En wij hebben den secunde Schilling als President van die

Collegien gequalificeert, om een bequaame en geschikt Euro„

den Poident gequnali ficaare

om een Europees bode op te

„pies, inplaats van gem Ian Paul te laten opspeuren

speuren

dog intusschen die dienst laaten waarneemen door den Aggunct

hoode den Jnlands soldaat Christiaan Huwaij

ƒ484:

Door dit Collegie aan ons op den 2. Junij v. L: versogt

versoek van den Raad van Justiti

zijnde, om de kinderen van den overleeden Boekhouder van

om de kinderen van den Boek

„houder van Loenen

Loenen welke door de aflijvigheid van de gestelde voogden

zeedert ter verantwoording van de wed=e Saptenno ge„

laaten zijn ter weeskamer alhier overgebragt, en„e dat Col„

„legie behoorlijk reekening en bewijs in reliqua, door gem

ter weeskamer te laten over.

wed=e mag gedaan worden zo hebben wijn hit een en ander

„brengen, g’accordeert

gecondessen deert.

§485: En onse bij een komst van den 10: Iulij produceerde den

Eerstgeteekende