closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bij extract Justitieele notut

ontwaard dat den Lieut: strek

den Capitain van Guericke.

over in Jurie gedagvaard hadde

1488:

de politicque als Justitieele le„

„den geroteerd hebbende

achten het onbevoegd over de zaa„

te recten

met eenige andere leden

§487.

kennis gering om andere Jus„

„titieele Leden te benoemen

§ 488:

berst geteekende Een Extract uijt de Corilo Roll van

den Raad van Justitie welke aan hem was overgegeeven,

zakelijk inhoudende, dat den Arthillerij Lieutenant

Htrick den Capitain Militair van Guerickbover

gepretendeerde ingurie, hadde laten citeeren, ter erlanging

van eenseclatante satisfactie, als sustineerende bij zeeke

verantwoording door hem van Tuericke over het in de

buits wagt bedorven geraakt buskruijt, in zijn ber en

reputatie gecedeert te zijn.

Dat de doen presents Leeden van den Raad zijnde den Presi„

dent Schilling Fiscaas Van Hamel en de onderkooplieden

de Bourghelles en Koenes, sustineerden onbevoegd te

weesen in deese zaak te voteeren, om reede zij als leeden van den

Politicquen Raad, de Hoofdzaak van hun verschil, reeds hadd

gedecideert, terwijl, de verdere Leden uijt hoofde van geged

veno verklaaringen en ’t vaceeren als Commissarissen by

het afneemen van eenige vraag Poincten zich meede qua„

men te excuseeren.

En dat gem: Raade van dese hinne beswaare den eetster Teek

naar en ons kennis gaf op dat door den Gouverneur

andere Leeden insteede van de presenten, konde g’eligeert

worden.

Den Eerstgeteekende ter zelver tijd als de eenigste die buijten

d=o

aanmerkt

„kende.

geene blijk

„ging gezo„

geen andere

te vinden

partijen v:

bij den Agtb:

des Catteels

te vervoegt:

onbindige