closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

lige

d buijke

rt

aanmerking van den eert getee„

„kende

§ 489:

geene blijken dat er tot vereeni„

„ging gezogt is

5.490:

geen andere Justitieele Leden

te vinden

549

partijen vrijheid gelaten zig

bij den Agtb: raad van Justitie

des Catteels Batavia

te vervoegen

§ 492

eerbiedige kennis geving

de vier voorsz: Leeden present is, in aanmerking neemen de

dat in onsen Raade eenelijk is boordeeld, wie de vergoe„

ring van het buskruijt incumbeerd, en uijt dien hoofde de

door van Quericke, tot staaving van zijn geposeerde

overgelegde verklaaringen, om pregnante reelenen heeft

geseponneert.

Terwijl uijt het voorsz: Extract niet komt te blijken

dat den Raad van Justitie eenige beweeging gemaakt af.

getragt heeft, om parthijen te assopieeren.

Voorts dat daar het meerder getal Leeden van onsen Raa„

den over de te kort kooming van het Buskruijt gevoteerd

hebben, den eerstgeteekende dus buijten de reeds opgenoemde

geen voldoende getal persoonen kan versaamelen om de

vacante plaatsen in het Collegie van den Raad van Justitie

te vervullen derhalven het raadsaamst oordeelde, part,

^oven

„hijen tot een hooger regter, te wysen.

9

zo hebben wij dienvolgende beslorten parthijen de vrijheid

te laten, om ter afdoening hunner geschillen zich bij den

Agtb: Raad van Justitie te Batovia de addresseeren.

En wij bevrijmoedigen ons intusschen van deese dispositie

uw Hoog Edelens eerbiedig kennisse te geeven on„

„der te verentelijk aan bieding van de alhier tot nu toe

geseponneerd