closeTerug naar inventaris

Transcriptie

toria den 4:' Iunij A„o 1787: /:was geteekend:/ A: de Bock /: ter Seijde stau„

sComp:s Chaset, gedrukt en daar bij geschreeven :/ Ter ordonnantie van den Wel Edele

Gestr: Groot Agtb: Heer Raad van Nederlands Indie mitsg:s Gouverneur

en Dikecteur nevens den Raad dezer Provintio /:geteekend:/ F: L: Brusz: b Secreta

„ris.

Eerbiedig