closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 4.

82

/:onderstond:/. Tegeeven te Amboina in 'T Casteel Crieuw

Victoria op 'T Cijland, Zijtimor den 23: Julij A=o 1787: / was ge=

„teekent:/: R: D: Bock /: ter zijden s: Comp: Cachet gedrukt

en daar bij geschreeven Ter ordonantie van welm: wel Ed: Gestr: Groot Agtb:

Heer Raad van Nederlands Indie mitsg=s Gouverneur en Directeur

nevens den Raad dezer Provintie ./.geteekent./. F: L„ Brusz, p=l Secret=s

Advertentie

Vademaal men in het zeekere onderrigt is, dat eenigge der aanwee„

„sende annachodas en voornamelijk die van Iavasche en Maccassaarsche

handel vaartuijgen zich niet ontsien de in deese Provintie ronitleerende

koopers duijten op te wisselen, met voorneemen om dezelve van hier

uijt tevoeren, tot merkelijk ongerip van den schamelen Jnlander, die zich

buijten die muntspecie bezwaarlijk redden kan, zo is ter voorkoming van

een te duijten gebrek, op den 2: deezer in Raads van Politie verstaan te

interdiceeren en te verbinden, zo als alle in een iegelijk en voornamelijk

de annachodas van de hier aanweesende vaartuijgen met hunne opvaa„

„rende schepelingen en verbooden word bij deese geene kopers duijten hoege„

„naamd in tewisselen, en nog veel minder, van hier naar elders uijt tevoe„

„ren, op pane van Confiscatie, de eens helfte ten behoeve van het jongs der

gerandsoeneerde Amboineesen en de wederhelfte Profisco kunnende

den geene die bereets die inwisseling gedaan heeft zijn daar door magtig ge„

„worde kopere duijten, in 'sComp:s kleene geld Casteegen zilver geld trocqueeren:

En op dat niemand van dit verbod onkundig mooge blijve en elk zig wagten

kan voor schaads, zal deeze, waarschouwing, behalve in de Nederduijtsche ook

in de Chineese en Maleidsche taalo worden geaffigeert gelastende en beveelen„

„de over zulks den officier van Justitie een waaken doog te houden tot maincte„

„nus van de in deese bedoelde voorzorg en tegen de Contraventeurs te procedeeren

na den inhoud deezer /:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Vic„

„toria