closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 12

zijn debet

rd„s 49: 17:

als van eenen anderen die meede in geene

25: Jaaren zig gemeld heeft in die te voren

staat als Olij olij ult„o Febr: LL:

124. 14:½:

Of te zamen

rd„s

173. 31. /21.

bij de nieuw: te formeerene boeken onder de naam van onbekende wezen binnen zijn

inteneemen /:onderstond:/ U wel Ed: Gestrenge Gloot Agtb: Heer en WelEd: Heere

/:Lager:/ uwer Wel Edele Gistr: Groot agtb: trouwschuldige Dienaaren /: nog Lag„

Ter ordi van President en Leeden van gem: Collegie /:was geteekend:/ M: Coomans

/in margine:/ Ambon den 1: Julij 1787:

Aan den welEdele Gestrenge Groot: Agtbaaren: Hleer

Adriaan de Bock

Raad Extra ordinair van Nederlands Indie mitsg„s Gou„

„verneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Gestrenge Proot Agtbaren Heer

Conform de zeer g’eerde permanente ordre om op te geeven wat verderingen aande

fortificatien zijn gedaan vereere mij uwel Edele gestrenge groot Agtbare te be„

rigten dat zedert de maand September A=o p=o

27. voeten Lengte en 3. voeten hoogte aan de Zuijdelijke flank van’t fortres Desende

is aangemetseld, manqueerende dus behalven de schilder huijsen en boog van de vlugt„

„poort nog 27: voeten tot de Compleete voltooijing

Dat.