closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 13

90

Dat het kalk branden en Leeveren door den Inlander door de Langentijd aangehouden

hebbende Regen zo wel als het metselwerk heeft moeten stil staan, dog

Dat daar en tegen het Loontrekkend g’emploijeerd is tot het opduijken en koppen van

kraatsteenen welke

Eerste zoort in 1000: p„s mitsg=s de daar van gekapte en hier aangebragte 390: p„s bestaan

Verhoopende hier meede aan de g’eerde Intentie uwer welEdele gestr: Groot Agtbare

beandwoord te hebben en noeme mij met alle eerbied en ontsag / onderstond:/ wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaren Heer /:Lager:/ uwel Edele

Gestrenge Groot Agtbare onderdanige en gehoorsamen Dienaar /:was getee„

„kend:/ E: Mazel /:in margine:/ Bouro Defensie ult„o April A„o 1787:

Aan den Wel Edelen Gestrengen Rroot Agtbaren Heer,

Adriaan de Bock„

Raad van Nederlands Indie mitsg„s

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

WelEdele Gestrenge Groot Agtbare Heer.

In nakoming Uwer Wel Ed: Eistr: Hroot Agtb: zeer Gerespecteerde

orders, zo heeft den Teekenaar d’Eere bij deeze te Vertoonen, wat 'er

Seedert anno passato tot heeden zo aan ’s Comp„s Fortificatie, als

andere Werken Verrigt is, als

Het