closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

Aan den wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren

Nican

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indië en Gouverneur en

Directeur over Amboina en den resorte van dien

Wel Edele Gestrenge Groot Agtb: Heer !

N 14 Den Majoor en hoefd, over de Militie Johan Ulrich

schneider uwer welEdele Gestr: Groot Agtbare

onderdanigen Dienaar door Hoogst denzelve gedemandeert

zijnde te formeeren, Eene korte sterkte van de alhier en op de bui„

„ten Comptoiren aanhanden zijnde militairen, met speceficque aan

„toning der wagten en buijten Posten mitsgaders de dagelijkse veran„

„dering die dezelve onderworpen zijn met de namen en toena„

„men der officieren amp;ra zoo zal hij zich de hoge Eere aanmatigen

te noteeren dat de gezamentlijke militairen, zoo Europeeschen

als Inlanders aan dit Hoofd Casteel en subalterne Comptoiren

onder ultimo Augustus 1787: bestaan hebben in de volgen„

„de manschappen zoo als hier onder distinct word aangeween„

„sen met de veranderingen der Commandos en Expeditien

Aan