closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1786:

112

LAan den Wel Edelen Gesteengen Siact Agtbaaren Heer

Adriaan de Bock

N 22.

Raad van Nederlands Jndia mitsgaders Gouver„

„neur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

Conform u wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare g’eerde ordre hebben de on„

„dergeteekende Leeden van Justitie deese Casteels hen vervoegt bij den p=l Secreta„

„uis van dat Collegie Willlem Schouten en aldaar het Prothocal der vaste

goederen, ex act nagegaan en bevonden dat 's Heeren Contingent in een rondjaar

gereekent van ultima Augustus A=o p„o tot heeden bedraagen heeft Rijx daald=s

Seeven Hondert Seeventig en vijftien Stuivers gelijk hier onder gespeci„

„ficeert is

1: Septembr wegens verkoop van een Huijs en Erff door de vrije Vrouw Maria Joc„

hem aan den onder Chirurgijn Cornelis Paspersz: voor rd=s 20 .

rd

10

14:

d=o

van een Huijs en Erff door de Heeren Palloo en Berner als

Gemagtigden van den na Batavia vertrocken Moors Jschan„

„der Bagman aan den Meesterknegt der Wapenh: Jacob Botten

voor Rd=s 1000

50

g

26.

d=o

van een Huijs en Erff door den Lieutenant der Arthillerij Streck

aan den Negatie overdrager Noa, voor rd=s 700:

35:

3:

8ber:

van een Chialoup door de Chineese vrouw Que Foannia

wed=e oem Paksling aan den Ternaats Burger Willem van

der Sluijs voor rd=s 500:

25:

18„

gbek:

van een stukje Land door den geweesen secretaris van Justitie

en Landraad aan den overleeden geweldiger Jacobus Lofmeijer

voor rd=s 30

1

18:

d=o

van een Huijs en Erff door den E: koenes als van dumeester aan

den chinees Tjan Jseeng voor rd=s 400:

20:

d=o

18:

van een Leedige Erff door den Burger Isaac Abrahamsz: aan

Catharina Andries voor rd=s 15

18:

d=o

Van de wes=z van den Chinees TapbeanLoon een pedak en Erff

aan den meede Chinees Goetjko Voor rd=s 200:

m

Transporteere

Ad=

152

24.

265

m

2:—: