closeTerug naar inventaris

Transcriptie

worden, dat er ter Rheede Batavia 6: p=s Canons zijn afgegeven

dog versuimd is bij den Jnventaris afteschrijven bindende wij

ten dien einde gem: berigt en verklaaring uw Hoog Edelheeden

in deesen eerbiedig aan gelijk ook een berigt van onsen Fis=

„caal ten blijke dat hij na gedaane exacte informatie omtrend

de behandeling en aan de op de scheepen de Negotie en ouwer:

„kerk geplaatse Chineesen en Javanen geene onreedelijkheeden

ontdekt heeft.

Door de overheeden van de scheepen ouwerkerk en decve=

„gotie, aan ons ingeschrift versoek gedaan zijnde om 2: maan„

„den gagie voor hunne scheepelingen, hebben wij uijt aanmer=

„king van de betoogde noodsakelijkheijd, aan de Europeesen en

en Chineesen voor 2: maanden, dog aan de Javaanen alleen

voor een maand van hunnen winnende soldijen laten ver

strekken gelijk wij ook aan laast gem: bodem de Negotie op

het versoek van dies Capitain en om de bijgebragte motiven

blijkens hier bij in Copia versellend request hebben. laten

afgeeven 1000: lb: buskruijt

Het heeft uw Hoog Edelheeden behaagt bij Hoogst desselfs

veel g’eerde letteren van den 15: xber: A=o p=o ons te demandee=

„ren ter opgaave hoe het hier aangemaakte cement in ’t ge=

„bruijk bevonden wierd en een monster daar van na Batavia te

Zenden.

Wij hebben om aan dit een en ander behoorlijk te kunnen

voldoen den Capitain en opziender der werken Gabriel Nicolaas

van Geuricke zulx opgedraagen denzelven in onse vergade=

„ring