closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

„ring van den 11: deeser hier aan bij een schriftelijk berigt on=

„der aanbod van een vat met Cement tot een monster voldaan

zijnde, bieden wij het berigt in originaale neevens dat

vat hetzelst of uw Hoog Edelheeden reverentelijk aan

en noteeren wijders dat het volgens die opgaave, eenelijk

gemaakt word van de hier bedane gebakkene mopsteenen en

metselkalk met water gemengd dat het zelve zeer duur=

„saam is, schielijk droogden als een steen word; dan in hoe verre

op dit met de waarheijd quadreerd zal uw Hoog Edelheeden

met opzigt tot het nieuw g’erigeerd kruijt maguazijn bij onse

aftegaane voorjaarse adviesen ieerbied beduld worden.

mits het overlijden van den Capitain van der Golde door

den op ’t schip Ouwerkerk bescheijden Cadet de Marine Dirk

Hogerwaard bij ons versoek gedaan zijnde om ter sup=

„plitie der manqueerende offeciers plaatsen, tot sous

luijtenant bevordert te werden, hebben wij in hoope van

uw Hoog Edelheeden gunstige approbatie en om dat hij

door den Capitain en Capitain luijtenant ter zee wols=

„gaard en Hartman g'examineert zijnde volgens schrifte=

„lijke attestatie, in de theorie der navigatie bequaam word

g’oordeeld in zijn versoek g’accordeert en dien volgende tot

sous Luijtenant op dien bodem bevordert

Ook heeft ons den oppermeester van meerm: schip ouwer -

„kerk Nicolaas Muntingh bij een Request versoek gedaan

om voorde van hier overvaarende 'sComp=s Dienaaren met eenig

meerdere medicamenten voorsien te worden dan vermits

zijnen.